Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

Taxe consulare şi taxe aferente

La 24.09.2010 a fost adoptată Legea cu privire la taxele consulare (Legea nr. 242), care reglementează cadrul legal privind taxarea şi încasarea taxelor pentru serviciile consulare prestate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, de Misiunile Diplomatice, inclusiv de reprezentanţele permanente de pe lângă organismele internaţionale, şi de oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Totodată, la data intrării în vigoare a prezentei legi (24.12.2010), se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 1 din 26 septembrie 2000 privind stabilirea cuantumului taxelor consulare.

LEGEA Nr. 242 din 24.09.2010 cu privire la taxele consulare

Taxa consulara urmează a fi achitată prin transfer bancar.

Pentru plăți efectuate din Marea Britanie vor fi utilizate următoarele rechizite bancare:

Account Name:Embassy of the Republic of Moldova
Sort Code:30-65-41
Account number:35145860
Reference:numele prenumele pentru cine se achita taxa

 

Tipul Acțiunii Consulare

 

I. Perfectarea vizelor

TOTAL

 

Tipul Vizei

 Tip A - viză de tranzit aeroportuar

17

 

Tip B - viză de tranzit

34

 

Tip C - viză de scurtă ședere

34

 

Tip D - viză de lungă ședere

34

 

II. Documentarea cu acte de identitate:

TOTAL

Total plata cu serviciile poștale

Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate.

 

Termen:

4 săptămâni

39

47

9 săptămâni

27

35

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului pentru copii până la 12 ani.

 

Termen:

4 săptămâni

51

59

9 săptămâni

29

37

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului pentru copii de la 12 până la 18 ani.

 

Termen:

4 săptămâni

64

72

 

 

9 săptămâni

29

37

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului pentru adulți.

 

Termen:

4 săptămâni

90

98

9 săptămâni

55

63

 

 

 

 

III. Examinarea cererii privind emigrarea autorizată a cetățeanului Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectiv

TOTAL

Procesarea documentelor       în termen de 20 de zile

 

Procesarea documentelor       în termen de 5 de zile

88

102

IV. Eliberarea titlului de călătorie

TOTAL

Eliberarea actului are loc în aceeași zi

·         pentru copii minori în vârstă de până la 18 ani - gratis

13

V. Acțiunile consulare în domeniul cetățeniei

TOTAL

Examinarea cererii privind dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective.

13

Examinarea cererii privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective.

146

Examinarea cererii privind redobândirea cetățeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective.

8

Eliberarea adeverinței privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova.

21

Eliberarea adeverinței privind dobândirea/redobândirea cetățeniei R. Moldova.

4

Perfectarea certificatului cu privire la cetățenie.

21

VI. Înregistrarea actelor de stare civilă

TOTAL

Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie.

38

 

Înregistrarea divorțului în temeiul cererii comune a soților care nu au copii minori comuni sau înfiați de ambii soți, în cazurile când între aceștia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreținerea soțului inapt de muncă.

124

Înregistrarea divorțului în temeiul cererii unuia dintre soți privind divorțul şi hotărârii (sentinței) instanței judecătorești, dacă celălalt soț este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privațiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani.

38

Înregistrarea divorțului în temeiul hotărârii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei.

81

Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv.

13

Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv.

18

Eliberarea certificatului/duplicatului certificatului / extrasului de pe actul de stare civilă

30 zile

33

45 zile

23

Eliberarea certificatului privind starea civilă

30 zile

28

45 zile

21

Eliberarea avizului privind afirmarea / infirmarea schimbării numelui de familie

30 zile

30

și / sau a prenumelui

45 zile

22

Eliberarea avizului cu privire la anularea și / sau modificarea actului de stare civilă

30 zile

29

45 zile

21

Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă

30 zile

33

                                                45 zile

23

VII. Îndeplinirea actelor notariale

TOTAL

Autentificarea procurii:

a) în numele persoanei fizice

13

  b) în numele persoanei juridice

26

Autentificarea testamentului.

13

Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj.

47

Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale.

25

Legalizarea semnăturilor de pe documente.(Declarație)

4

Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele.

1

Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele.

8

Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:

a) certificarea faptului aflării persoanei în viață, faptului aflării persoanei într-un anumit loc

9

b) certificarea identității pers. cu pers. înfățișată în foto

4

c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului

6

Primirea documentelor la păstrare

 

                         

                9

Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv

4

Întocmirea protestelor de mare

13

Asigurarea probelor

21

Alte acte notariale

21

VIII. Legalizarea consulară

TOTAL

Legalizarea consulară a document eliberat de autoritățile unui stat străin ori cu particip. acestora, destinat utilizării în Republica Moldova.

a) pentru persoane fizice

17

b) pentru persoane juridice

30

X. Alte acțiuni consulare

TOTAL

Total plata cu serviciile poștale

Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informații din Republica Moldova.

17

25

Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acțiuni consulare decât cele menționate în compartimentele precedente, dar care sânt solicitate conform legislației statului străin şi nu contravin legislației Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sânt parte.

17

 

     

 

ATENȚIE! Toate taxele consulare se achită prin transfer bancar după verificarea actelor de către funcționarul       consular. Plățile în numerar nu sunt admise, iar excepțiileînacest sens, pot fi realizatedoar cu respectareastrictă a prevederilor legislației naționale în speță.