Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

A A A

Pașaport

Durata serviciului: 15 minute
Programarea este obligatorie Un solicitant = o programare.

 • Pașaportul este perfectat în Republica Moldova, prin urmare, termenul de 5 și 20 zile este pentru perfectarea de către autoritățile competente în țară.
 • Astfel că, pașaportul la 5 zile ajunge la Ambasadă în decurs de 4 săptămâni și la 20 de zile la 9 săptămâni.
 • Costul pentru perfectarea pașaportului îl găsiți la rubrica Taxe consulare și aferente

+8 £ – taxă opțională pentru livrarea actului la domiciliu

Pașaportul se eliberează la solicitare în următoarele situații:
 • la prima documentare
 • schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor personale
 • expirarea termenului de valabilitate
 • declararea pierderii, furtului sau în caz de deteriorare 
 • solicitarea celui de-al doilea pașaport
 • dobândirea sau redobândirea cetățeniei Republicii Moldova
 • constatarea neconformităților, falsurilor în înscrisurile din documente, furtului de identitate și identității false
 1. buletin de identitate valabil în original cu fișa de însoțire (cetățenii Republicii Moldova care au împlinit vârsta de 16 ani pot depune cererea de perfectare a pașaportului biometric doar dacă dețin buletin de identitate valabil).
 2. pașaport valabil, expirat și/sau deteriorat (în cazul declarării pierderii sau furtului pașaportului, titularul depune o declarație în acest sens).
 3. buletinul de identitate cu fișa de însoțire sau pașaportul valabil al părintelui care depune cererea (dacă se solicită pașaport pentru copil până în 18 ani).
 4. certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de divorț (eliberat pe numele solicitantului sau al părintelui solicitantului minor), certificat de deces al soțului/soției, certificat de schimbare a numelui și/sau prenumelui, avizul cu privire la anularea, modificarea și/sau completarea actului de stare civilă. În cazul divorțului părinților copilului se va prezenta certificatul de divorț emis pe numelui părintelui care se prezintă cu copilul. 
 5. la depunerea cererii pentru minorul al cărui părinți se află în divorț se va prezenta hotărârea instanței de judecată în original cu privire la divorț, definitivă și irevocabilă. Dacă în urma divorțului instanța de judecată a stabilit domiciliul minorului cu unul din părinți, pentru eliberarea pașaportului minorului se va prezenta declarația acestui părinte, care va fi redactată în fața funcționarului consular sau care este autentificată notarial, din care să rezulte expres acordul pentru eliberarea pașaportului. Prezentarea hotărârii nu este obligatorie în cazul în care se prezintă acordul ambilor părinți (Declarația) privind eliberarea pașaportului, care va fi redactată la consulat sau autentificată notarial. Dacă în urma divorțului instanța de judecată nu a stabilit domiciliul minorului cu nici unul din părinți, se va prezenta declarația de acord a ambilor părinți care va fi redactată la consulat sau care este autentificată notarial, din care să rezulte expres acordul pentru eliberarea pașaportului. Dacă printr-o hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată părintele a fost decăzut din drepturile părintești, acordul acestuia nu este necesar. În cazul în care căsătoria nu a fost încheiată sau nu se prezintă certificatul de căsătorie în original, părinții concomitent depun în scris o declarație pe proprie răspundere în acest sens în fața funcționarului consular.
 6. dovada achitării taxelor (taxele se vor achita prin virament la contul bancar al consulatului – detalii la rubrica Taxe consulare și aferente).
 • Dacă buletinul de identitate este nevalabil sau solicitantul are vârsta peste 16 ani și nu a obținut buletinul de identitate, cererea pentru eliberarea pașaportului se admite numai în cazul depunerii concomitente a cererii pentru eliberarea buletinului de identitate, cu condiția că termenul comenzii serviciului de eliberare a buletinului de identitate să nu depășească termenul comenzii serviciului de eliberare a pașaportului. Prin derogare de la acest punct, dacă cetățeanul Republicii Moldova care nu deține buletin de identitate declară că nu domiciliază în Republica Moldova și prezintă dovezi privind stabilirea domiciliului permanent pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (urmare Emigrării Autorizate), se consideră emigrant și este în drept să obțină pașaportul cu mențiunea respectivă. Pașaportul se eliberează persoanei cu vârsta sub 7 ani pe termen de 4 ani, cu vârsta de la 7 până la 16 ani – pe termen de 7 ani, iar celui cu vârsta peste 16 ani – pe termen de 10 ani. 
 • Pentru cetățeanul amprentele digitale ale căruia temporar nu pot fi prelevate pașaportul se eliberează pe un termen de 12 luni.
 • În pașaportul părintelui nu se includ datele despre copil.
 • Cetățeanul Republicii Moldova poate deține concomitent două pașapoarte valabile cu condiția ca datele despre titular din acestea vor fi identice. 
 • fotografierea persoanei are loc în ambasadă. Alte fotografii nu sunt necesare.
 • Dosarul solicitantului se expediază către Agenția Servicii Publice care examinează cererea și perfectează pașaportul.
 • La depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată doar prin virament bancar la contul Ambasadei.
 • Ambasada transmite actul la adresa de domiciliu al persoanei indicată personal de către solicitant pe plic, prin curier (Royal Mail). Dacă persoana nu a solicitat livrarea actului la domiciliu, aceasta va fi informată despre orarul de ridicare a pașaportului de la Ambasadă, la numărul de mobil lăsat de persoană în calendarul programărilor, cu ridicarea pașaportului de către solicitant.