A A A

Emigrare autorizată

Durata serviciului: 20 minute
Programare obligatorieun solicitant = o programare.

 • Dosarul de emigrare autorizată este examinat în Republica Moldova, prin urmare, termenul de 5 și 20 zile este pentru perfectarea de către Agenția Servicii Publice.
 • Astfel că, dosarul la 5 zile ajunge la Ambasadă în decurs de 4 săptămâni și la 20 de zile la 9 săptămâni.

Cetăţenii Republicii Moldova care au obţinut permis de şedere permanentă în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord şi care doresc să se stabilească definitiv în acest stat, să-şi autorizeze în acest scop plecarea cu trai permanent în acest stat şi să obţină statutul de nerezident al Republicii Moldova. Obţinerea autorizării pentru plecarea cu domiciliu permanent în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord nu afectează cetăţenia persoanei sau drepturile de cetăţean al Republicii Moldova.

Cetăţenii, care pleacă din Republica Moldova pentru a se stabili cu domiciliul peste hotare, au dreptul să-şi ia pe cont propriu bunurile ce le aparţin lor şi membrilor familiei, valuta câștigată în mod legal, să-şi menţină în proprietate bunurile ce le stăpânesc de drept în teritoriul RM, precum şi mijloacele băneşti, hârtiile de valoare şi alte valori, care se păstrează în băncile Republicii Moldova. Scoaterea din ţară de către cetăţeni a obiectelor de artă şi altor valori se va face conform reglementărilor legislaţiei Republicii Moldova.

Pentru examinarea cererii de emigrare autorizată solicitantul va prezenta:
 • cererea-chestionar (se completează în Ambasadă şi se semnează personal de către solicitant);
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate în orginal;
 • buletinul de identitate şi fişa de însoţire în orginal (se retrage);
 • permisul de şedere permanentă în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (tradus în limba română) în orginal;
 • certificatul de naştere în orginal;
 • certificatele de naştere ale copiilor minori, întocmit sau transcris de către autorităţile Republicii Moldova (în vîrstă de pînă la 18 ani) în orginal;
 • certificatul de căsătorie întocmit sau transcris de către autorităţile Republicii Moldova (doar pentru cei căsătoriţi sau văduvi) în orginal;
 • certificatul de divorţ întocmit sau transcris de către autorităţile Republicii Moldova (doar pentru cei divorţaţi) în orginal;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei (doar pentru cei văduvi) în orginal;
 • certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (doar în cazul schimbării prin act, altul decît de căsătorie sau divorţ) în original;
 • consimţămîntul autentificat notarial al unuia dintre părinţi, care a rămas să domicilieze în Republica Moldova, pentru domiciliere permanentă în străinătate a solicitantului împreună cu copilul minor, în cazul în care au copii minori comuni (în vîrstă de pînă la 18 ani), sau hotărârea instanţei de judecată privind decăderea unuia dintre părinţi din drepturile părinteşti sau stabilirea locului de trai a copilului cu unul din părinţi în orginal;
 • consimţămîntul, legalizat notarial al copilului cu vîrsta între 10 şi 18 ani, referitor la plecarea pentru domiciliere permanentă în străinătate împreună cu unul dintre părinţi în orginal;
 • actele de tutelă (curatelă), doar în cazul persoanelor declarate incapabile de către instanţa de judecată în orginal şi 2 fotocopii;
 • două fotografii color, 35x45 mm.
 • La depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată doar prin virament bancar.