Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

Cetățenia

Cetăţenia

Cine are dreptul la cetățenia Republicii Moldova, păstrând şi cetățenia altui stat?

În conformitate cu art.12 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 6 iunie 2000, au dreptul să dobândească cetățenia Republicii Moldova prin recunoaștere:

 • persoanele născute pe teritoriul Republicii Moldova sau persoanele unul dintre ai căror părinți sau bunei s-au născut pe teritoriul numit;
 • persoanele care până la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ținutul Herța şi în RASSM, urmașii lor, dacă domiciliază în mod legal și obișnuit pe teritoriul Republicii Moldova;
 • persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940, precum şi urmașii lor.

DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI REPUBLICII MOLDOVA PRIN RECUNOAŞTERE

Persoana domiciliată peste hotare, care s-a născut pe teritoriul Republicii Moldova sau al cărui părinte sau bunel/bunică s-a născut pe teritoriul numit, fie persoana care a fost deportată sau refugiată de pe teritoriul Republicii Moldova după 28 iunie 1940, precum şi urmașii lor pot depune la Ambasadă cerere de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere.

Pentru dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere, solicitantul urmează să depună la Ambasadă următoarele documente:

 • cererea solicitantului (se completează şi semnează în prezenta funcționarului consular);
 • autobiografia (va conține informații despre data şi locul nașterii, data părăsirii Republicii Moldova, ocupația şi locul de trai);
 • două fotografii color, 3,5 x 4,5 cm;
 • certificatul de naştere;
 • documentul intern de identitate şi paşaportul pentru călătorii în străinătate;
 • certificatul de căsătorie;
 • certificatul de divorț sau hotărârea judiciară de divorț şi certificatul de căsătorie cu indicarea faptului desfacerii căsătoriei;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei;
 • certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (doar în cazul schimbării prin act, altul decât de căsătorie sau divorț);
 • certificatul de naștere a copiilor minori cu vârsta până la 18 ani;
 • certificatul de naștere a părinților sau buneilor sau documentul care confirmă faptul deportării de pe teritoriul Republicii Moldova după 28 iunie 1940. În cazul persoanelor decedate se prezintă şi certificatul de deces;
 • cazierul judiciar din țara cetățenia căreia o deține solicitantul, cazier judiciar din ţara de domiciliere şi cazier judiciar din Republica Moldova. Cazierul judiciar din Republica Moldova se eliberează de către Ministerul Afacerilor Interne, biroul din str. Iacob Hîncu, nr. 3, tel. (+373 22) 25-51-55;
 • dovada achitării taxei consulare şi a taxei aferente.

IMPORTANT!

În cazul în care numai unul din părinți dobândește cetățenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor, se prezintă consimțământul autentificat la notar al celuilalt părinte.

În cazul recunoașterii cetățeniei Republicii Moldova copiilor minori în vârstă de la 14 până la 18 ani, se prezintă consimțământul lor autentificat de notar.

DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI REPUBLICII MOLDOVA PRIN NATURALIZARE

În conformitate cu art. 17 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 6 iunie 2000 au dreptul să dobândească cetățenia Republicii Moldova prin naturalizare persoanele:

 • domiciliate legal pe teritoriul Republicii Moldova cel puțin în ultimii 10 ani sau nu mai puţin de 3 ani la părinți sau copii (inclusiv la adoptanţi sau adoptaţi), cetăţeni ai Republicii Moldova sau căsătoriţi cu cetăţeni ai Republicii Moldova de cel puţin 3 ani;
 • sau domiciliate legal pe teritoriul Republicii Moldova timp de 5 ani înaintea împlinirii vîrstei de 18 ani;
 • apatrizii sau persoanele recunoscute refugiate, conform prevederilor legii naţionale şi domiciliate legal pe teritoriul Republicii Moldova nu mai puţin de 8 ani;
 • care cunosc şi respectă prevederile Constituției Republicii Moldova;
 • care cunosc limba română în măsura suficientă pentru a se integra în viaţa socială;
 • care au surse legale de existenţă;
 • pierd sau renunţă la cetăţenia unui alt stat, daca o deţin, cu excepţia cazurilor cînd pierderea sau renunţarea la cetăţenia unui alt stat nu este posibilă sau nu poate fi rezonabil cerută.

REDOBÂNDIREA CETĂŢENIEI REPUBLICII MOLDOVA

Foștii cetățeni ai Republicii Moldova, domiciliați permanent în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, care doresc să redobândească cetățenia Republicii Moldova, pot depune o cerere respectivă la Ambasada Republicii Moldova la Londra.

Pentru examinarea cererii de redobândire a cetăţeniei Republicii Moldova, solicitantul urmează să depună la Ambasadă următoarele documente:

 • autobiografia, în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi de stabilire cu domiciliul în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetăţeniei, în trei exemplare;
 • originalul adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova sau copia hotărârii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova (în cazul în care documentul nominalizat există);
 • actul de identitate sau pașaportul britanic;
 • adeverința de la domiciliu din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord despre componența familiei, în original, cu traducere autentificată în limba română;
 • cazierul judiciar eliberat de autoritățile britanice, cu traducere autentificată în limba română;
 • patru fotografii color de mărimea 3,5 x 4,5 cm.
 • dovada achitării taxei consulare şi a taxei aferente.

RENUNŢAREA LA CETĂŢENIA REPUBLICII MOLDOVA

Cetățenii Republicii Moldova care dețin EMIGRARE AUTORIZATĂ în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, (ștampila în pașaport pe primele pagini ”AUTORIZAREA EMIGRARII ÎN REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD " - în cazul ăsta, a fost retras buletinul de identitate de către autoritățile competente ale Republicii Moldova) și care doresc sa renunțe la cetățenia Republicii Moldova, pot depune dosarul respectiv la Ambasadă la data şi ora stabilită de către funcționarul consular, următoarele acte în original + 4 copii (se selectează după caz):

 • cerere-chestionar adresată Președintelui Republicii Moldova – se completează la Ambasadă (în trei exemplare). Cererea-chestionar se semnează de către solicitant în prezenţa funcţionarului consular;
 • autobiografia, în 4 exemplare, în care se indică datele biografice – (inclusiv biografia copiilor minori, în cazul în care aceştia renunţă la cetăţenie împreună cu solicitantul) – de la naştere şi pînă la data depunerii cererii, inclusiv:
 • adeverinţa de la organele locale din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord despre componența familiei legalizată cu Apostila de la Haga şi tradusă în limba română cu Apostila de la Haga;
 • adeverința privind deținerea cetățeniei (Ex: pașaportul britanic, etc.) sau/şi garanția dobândirii cetăţeniei britanice (valabilă nu mai puţin de un an din data depunerii cererii) legalizate cu Apostila de la Haga şi traduse în limba română cu Apostila de la Haga;
 • pașaportul cetățeanului Republicii Moldova, valabil nu mai puțin de un an din data depunerii cererii;
 • certificatul de naștere al solicitantului (dacă solicitantul s-a născut în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naștere moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);
 • certificatele de naștere ale copiilor minori cu vârsta până la 18 ani, indiferent de faptul unde s-au născut și dacă renunță sau nu la cetățenie (dacă solicitantul s-a născut în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naștere moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);
 • certificatul de căsătorie și/sau certificatele de divorț (în cazul căsătoriei încheiate în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);
 • certificatul despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui (dacă schimbarea numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta). Dacă schimbarea numelui/prenumelui a fost efectuată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat moldovenesc transcris de schimbare a numelui /prenumelui sau se va solicita procedura de transcriere);
 • declarația în scris a copilului cu vârsta între 14 şi 18 ani, privind consimțământul său de a renunța la cetățenie. Această declarație se perfectează şi se certifică la Ambasadă;
 • declarația autentificată notarial a părintelui, cetățean al Republicii Moldova, privind consimțământul renunțării la cetățenia Republicii Moldova a copilului său minor împreună cu celălalt părinte, sau certificatul sau altă dovadă privind decăderea din drepturi părintești, sau neapartenența la cetățenia Republicii Moldova a celuilalt părinte care nu renunță la cetățenia Republicii Moldova;
 • acordul ambilor părinți, cetățeni ai Republicii Moldova, privind renunțarea copilului minor la cetăţenia Republicii Moldova, sau certificatul despre neapartenența părinților la cetăţenia Republicii Moldova (dacă actele respective se depun numai în privinţa copilului);
 • patru fotografii color de mărimea 3,5 x 4,5 cm.
 • dovada achitării taxei consulare şi a taxei aferente.