Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

Acte notariale

 

Durata serviciului: 15 minute
Programarea este obligatorie: un act notarial = o programare

 • Actul Notarial se eliberează în ziua prezentării solicitantului la ambasadă
 • Costul pentru perfectarea actului notarial îl găsiți la rubrica Taxe consulare și aferente
Ambasada poate întocmi următoarele acte notariale:
 • procuri - prin care o persoană poate împuternici o altă persoană sau mai multe persoane să reprezinte interesele sale pentru efectuarea unor acțiuni juridice.
 • declarații notariale – se va legaliza semnătura persoanei care întocmește declarația (exemplu: acord călătorie copil în străinătate, acord perfectare pașaport copil, altele).
 • legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele – consulatul va legaliza copii de pe documentul prezentat în original.
 • efectuarea și legalizarea traducerilor de pe documente – traducerea anumitor tipuri de documente și legalizarea traducerii.
 • certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege (exemplu: certificarea aflării persoanei în viață, altele).
 • eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de Ambasadă – se pot emite duplicate ale actelor notariale întocmite de consulat, la solicitarea persoanei care a întocmit actul sau a celei în favoarea căreia s-a întocmit actul.
 • alte acte notariale - orice alt act notarial permis de lege și ne prevăzut în alte capitole în care se va autentifica înscrisul
 • actul de identitate valabil al cetățeanului Republicii Moldova în original (pașaport pentru calatorii în străinătate sau buletinul de identitate cu fișa de însoțire).
 • copia actului de identitate al persoanei împuternicite sau informația exactă privind numele, prenumele, data/luna/anul nașterii și numărul documentului (buletin de identitate valabil dacă acțiunea urmează să se desfășoare în Republica Moldova, pașaport moldovenesc valabil și/sau carte de identitate emise de alte țări pe teritoriul cărora urmează să se desfășoare acțiunea în dependență de legislația acelor țări).
 • în cazul unor acțiuni planificate vizând bunurile imobile și/sau mobile se va prezenta originalul sau copii de pe documente oficiale pentru bunurile indicate sau adresa exactă și numărul imobilului, numărul cadastral, datele privind numărul de înmatriculare al vehiculului și numărul de identificare al vehiculului, marca acestuia, altele după caz.
 • în dependență de anumite situații particulare funcționarul consular poate cere solicitantului să prezinte alte informații sau acte ne prevăzute în acest compartiment.
 • în cazul declarației de însoțire a minorului reprezentantul legal va prezenta actele de identitate sau copii de pe actele de identitate ale copilului, pentru toate cetățeniile deținute de acesta, precum și copii de pe actele de identitate ale însoțitorului, pentru toate cetățeniile deținute de acesta sau datele exacte din acestea.
 • Actul notarial se întocmește în limba română și se eliberează în ziua adresării, precum și nu necesită legalizare.
 • Pentru fiecare act notarial solicitantul trebuie să dispună de programare. Dacă persoana solicită două acte notariale, ea trebuie să posede două programări.
 • Actul notarial urmează a fi semnată PERSONAL de către solicitant în prezența funcționarului consular. Legislația Republicii Moldova nu permite autentificarea actelor notariale prin poștă, fax sau e-mail;
 • Potrivit legislației Republicii Moldova pentru declarația de călătorie a minorului spre și dinspre Republica Moldova este suficient acordul unui reprezentant legal / părinte. În cazul declarațiilor de călătorie pentru copiii minori, atunci când copilul călătorește cu unul dintre părinți, (parinții fiind în căsătorie) NU este necesar ca părinții să se autorizeze reciproc.
 • Pentru cazul de călătorie a minorului deținător al cetățeniei altui stat, spre și dinspre teritoriul acelui stat, se recomandă verificarea informațiilor oficiale ale statului implicat.

 

NOTĂ: Actele notariale care pot fi redactate de către notari publici din Marea Britanie

 • În caz de urgență sau în caz de imposibilitate de deplasare la Ambasadă, solicitanții actelor notariale se pot adresa oricărui notar public din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
 • După emiterea actului notarial străin (procură sau declarație), acesta va necesita apostilarea documentului ( https://www.gov.uk/get-document-legalised ) și, ulterior, actele notariale vor trebui traduse fie în Republica Moldova fie în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. În cazul în care traducerea este efectuată de un traducător autorizat din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, traducerea, de asemenea, trebuie sa fie apostilată.